Realizacja projektu jest podzielona na etapy i wynikające z nich wiodące zadania. W projekcie można wyróżnić 5 głównych bloków zadaniowych, do których należą:

(1) przygotowanie wymaganej dokumentacji i złożenie jej do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu;

(2) opracowanie metodyki realizacji zadania (w szczególności struktury bazy danych integrującej wyniki wszystkich metod) oraz pozyskanie danych wyjściowych niezbędnych do jego realizacji;

(3) terenowe przeprowadzenie badań powierzchniowych z zastosowaniem detektorów metali (maksymalnie do gł. 20–30 cm), dokumentacja polowa pozyskanych zabytków, weryfikacja arkuszy AZP;

(4) opracowanie zabytków oraz danych pozyskanych w trakcie badań terenowych, ocena skuteczności przyjętych rozwiązań dla monitoringu dyspersji przedmiotów z różnych epok na badanym obszarze;

(5) upowszechnienie i popularyzacja wyników badań oraz określenie ich potencjału we współpracy z różnymi środowiskami (konserwatorskim, naukowym, lokalne społeczności etc.).


Przyczyny podjęcia badań:

 

 1. Tereny wokół jeziora Lednica są systematycznie, nielegalnie, rabunkowo penetrowane przez „poszukiwaczy skarbów” posługujących się detektorami metali – czemu trzeba natychmiast przeciwdziałać (niezależnie od ochrony wynikającej z przepisów prawnych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami*).

 2. Wzrost zagrożeń dla zabytków zdeponowanych w glebie na skutek wprowadzenia nowoczesnych, wysokowydajnych agregatów uprawowych, "nadmiaru" nawozów doglebowych nowej generacji o długim rozkładzie oraz rosnącej presji inwestycyjnej utrudniającej ochronę całego dziedzictwa archeologicznego.

 3. Weryfikacja dotychczasowego stanu wiedzy o przemianach kulturowych wokół południowej i środkowej część jeziora Lednica.

 4. Uzyskanie informacji o wielopoziomowym krajobrazie kulturowym - przy pomocy najnowszych metod.

* – Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 roku.


 

Cel badań:

 

 1. Odnalezienie zabytków archeologicznych, które w najbliższej przyszłości mogą paść łupem „poszukiwaczy skarbów” i trafić do prywatnych, nielegalnych kolekcji.

 2. Zniechęcenie nielegalnie działających detektorystów do poszukiwań skarbów w okolicy jeziora Lednica.

 3. Weryfikacja obecnie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych wokół jeziora Lednica (dokumentowane są również zabytki XIX i XX-wieczne, często nieujmowane dotąd w badaniach Archeologicznego Zdjęcia Polski).

 4. Rozpoznanie i naukowe opisanie wielopoziomowego krajobrazu kulturowego obszaru południowej i środkowej części jeziora Lednica.

 5. Wsparcie działań służb konserwatorskich w prowadzeniu skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

 6. Kształtowanie świadomości społecznej (głównie wśród detektorystów i rolników) w zakresie obowiązujących przepisów prawnych ochrony dziedzictwa kulturowego.

 7. Zapobieganie świadomemu i nieświadomemu niszczeniu stanowisk archeologicznych.